Witamy

Serdecznie witamy na stronie Ośrodka Wsparcia
dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku.


Zachęcamy do częstych odwiedzin, bowiem będziemy się starali na bieżąco informować o tym, co się u nas dzieje, a tymczasem zapraszamy do tekstu poniżej, aby dowiedzieć się o specyfice naszej placówki i czegoś więcej o naszej działalności.

O NAS – jak było, jest i będzie...

„Ewolucja”

Ośrodek działa od 2003 roku. Został on utworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony środowiska, w którym pojawiały się potrzeby zapewnienia doraźnej opieki i wychowania, na czas trwania sytuacji kryzysowej, a także umożliwienia kształcenia tym dzieciom, które zostały pozbawione należytej opieki ze strony swoich rodziców, opiekunów.

Ośrodek mieści się w budynku usytuowanym na skraju Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego tuż obok kościoła, ponieważ niegdyś był on domem parafialnym użytkowanym przez siostry zakonne parafii rzymsko-katolickiej im. Św. Mikołaja w Lądku. Jest to duży, piętrowy budynek, składający się z trzech kondygnacji, którego całkowita powierzchnia pomieszczenia wynosi 302,1 m2.
W przyziemiu budynku mieści się pokój psychologa, pedagoga, izolatka, pralnia z suszarnią, kotłownia i inne pomieszczenia gospodarcze, a także pomieszczenia przeznaczone dla dorosłych mieszkańców Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. pokoje sypialne, pokój dzienny, aneks kuchenny oraz łazienki i toalety.
Na pośredniej kondygnacji, na parterze, placówka wyposażona jest w kuchnię i jadalnię, świetlicę – salę dydaktyczną, gdzie dzieci i młodzież odrabiają lekcje i gdzie również odbywają się również zajęcia manualno-plastyczne, gry i zabawy stolikowe, itp. Znajduje się tam również sala telewizyjna wyposażona w sprzęt audio-video, na której również znajdują się liczne gry, zabawki, a także stół do gry w piłkarzyki, zaś na holu – stół do gry w tenisa. Na powierzchni tej kondygnacji znajdują się także: sala komputerowa z dostępem do sieci Internet, pokój wychowawców i biuro dyrektora, szatnia, łazienka i toalety. Tutaj znajduje się również bogato wyposażona biblioteczka oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne do dyspozycji wychowanków.
Na poddaszu znajdują się pokoje dzieci z węzłem sanitarnym. Łączy je duży hol służący do odpoczynku i zabawy, gdzie również odbywają się także zajęcia muzyczno-taneczne oraz gdzie znajduje się stacjonarny sprzęt sportowy.
Wokół budynku do dyspozycji wychowanków znajduje się teren, na którym jest boisko do gry w piłkę nożną oraz siatkową, plac zabaw wyposażony w huśtawkę, zjeżdzalnię, ławeczki oraz miejsce na grila.
Ponadto placówka wyposażona jest m.in. w: sprzęt nagłaśniający, krzesła, stoliki, tablicę flichart, sprzęt DVD, rzutnik z ekranem, aparat cyfrowy, kilka namiotów ogrodowych i jeden duży namiot estradowy, ławki ogrodowe, dużego grilla imprezowego, sprzęt sportowy itp.
Ośrodek został utworzony w ramach struktur organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i funkcjonował tak do końca 2009 roku. Od początku 2010 roku funkcjonuje już jako odrębna, samodzielna jednostka budżetowa,
Początkowo Ośrodek był placówką opiekuńczo-wychowawczą łączącą funkcje placówki wsparcia dziennego z przeznaczeniem dla 20 wychowanków oraz funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 10 wychowanków.
Wczesną jesienią 2005 r. zakończono adaptację oraz wyposażanie pomieszczeń mieszczących się w przyziemiach budynku. Pomieszczenia te przeznaczono na Ośrodek Interwencji Kryzysowej – tak zwany „OIK” dla osób dorosłych czy też dorosłych wraz z małoletnimi dziećmi, dla osób z terenu powiatu słupecnego znajdujących się w róznego rodzaju kryzysach ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy.
Od listopada 2005 roku Ośrodek zaczął skupiać w sobie funkcję
- placówka opiekuńczo-wychowawcza wielofunkcyjna łącząca funkcje:
* placówki całodobowej typu interwencyjnego,
* placówki wsparcia dziennego, zwanej „świetlicą”,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zwany „OIK”.
W tym samym roku zakończono zagospodarowanie terenu wokoło budynku. Najpierw powstało boisko do gry w piłkę nożną, jak i również do gry w piłkę siatkową, w późniejszym czasie natomiast powstał plac zabaw z piaskownicą, dużą huśtawką, drewnianą altanką oraz wieżą z drabinkami i ruchomym mostem.

 W ramach Ośrodka funkcjonują:

- PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU INTERWENCYJNEGO
(przeznaczonej dla 6 dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat)
- WYODRĘBNIONA CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA ZWANA HOSTELEM
(z bazą noclegową dla 6 osób z terenu Powiatu Słupeckiego)
Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego: zapewnia dzieciom doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej.

Placówka umożliwia dzieciom kontakty z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi. Podejmuje współpracę z rodziną dziecka w celu umożliwienia jego powrotu do domu rodzinnego. Działania interewncyjne w placówce przeznaczone są dla 6 wychowanków od 11 roku życia na podstawie rozstrzygnięcia sądu w sprawach opiekuńczych, niezależnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach do placówki interwencyjnej mogą być przyjmowane dzieci młodsze.
Ośrodek współpracuje, w zakresie wykonywania zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, z organizacjami pozarządowymi z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Ośrodka.
Pobyt dziecka w Ośrodku nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres pobytu w Ośrodku może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o ; powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w pieczy zastępczej.
Dzieci przebywające w placówce mają stałą pomoc psychologa, terapeuty oraz zapewnione poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w przezwyciężaniu pojawiających się trudności. Działania te są dopełnione pracą pedagoga oraz wychowawców, których zadaniem jest : wyrównanie braków ąca pomoc w nauce, wdrażanie do samodzielności, kształtowanie poprawnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Praca wychowawcza ukierunkowana jest na kształcenie, rozwój uzdolnień, zainteresowań, indywidualności oraz na zabawę i wypoczynek. Dzieci uczą się: poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej, planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku, ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie i nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych.
Wychowankowie naszej placówki mają możliwość udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych, które możemy zapewnić dzięki odpowiednio wyposażonemu placowi zabaw i boisku. W Ośrodku dzieci mogą grać w tenisa stołowego oraz grę "piłkarzyki". Świetną rozrywkę zapewniają liczne gry stolikowe i planszowe. Ponadto wychowankowie mogą korzystać z: sali komputerowej wyposażonej w 4 stanowiska z dostępem do sieci Internet, sali telewizyjnej wyposażonej w sprzęt audio-video, a także z bogato wyposażonej biblioteczki.
Poza stałymi zajęciami organizowane są również w placówce, zgodnie z rocznym kalendarzem imprez, liczne spotkania i uroczystości dla dzieci i rodziców, takie jak, np. Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, bal karnawałowy, Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy, Dnia Dziecka i Dnia Taty, spotkania.
Również wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy dzięki środkom pozyskanym z dotacji oraz przychylności sponsorów, na stałe wpisała się w działalność placówki organizacja corocznych "Pikników Rodzinnych". Z roku na rok impreza ta ma szerszy zasięg i większą wymowę, poprzez wdrażanie elementów różnego rodzaju kampanii społecznych, a przede wszystkim propagowanie rodzin wielodzietnych, a także rodzicielstwa zastępczego i adopcji.
Hostel dysponuje bazą noclegową, zapewnia opiekę wychowawczą, czynny jest przez całą dobę i wykorzystywany jest w sytuacjach kryzysowych, kiedy dziecko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją rodziną za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać schronienie.
Hostel realizuje swoje zadania poprzez: zapewnienie schronienia, udzielanie wsparcia pedagoga, psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego, jeżeli mieszkaniec takiego wsparcia potrzebuje. Zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą czynną całą dobę, zapewnia małoletnim dzieciom wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych.
Przyjęcie do Hostelu dokonuje się w sytuacjach nagłych na wniosek osoby zainteresowanej, w wyniku interwencji policji lub na wniosek innych instytucji społecznych. Do Ośrodka przyjmowane są osoby, które muszą czasowo otrzymać schronienie. Okres pobytu w Hostelu uzależniony jest od potrzeb osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
Działania zmierzające do naprawy sytuacji kryzysowej prowadzone są w oparciu o plan pomocy ustalony wspólnie z mieszkańcem i służbami socjalnymi gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania osoby potrzebującej. Pobyt uregulowany jest przez kontrakt, w którym mieszkaniec zobowiązuje się do przestrzegania norm i zasad współżycia zawartych w regulaminie, zachowania wstrzemięźliwości od alkoholu i innych środków odurzających.

Perspektywy na przyszłość...

Ośrodek w kolejnych latach zamierza kontynuować cele wynikające z ustawowych zadań Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową. W realizacji swych zadań będzie wychodził naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, starając się stworzyć optymalne warunki dla małoletnich przebywających w placówce interwencyjnej. Współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami zamierza się czynić starania, aby ulepszać swój warsztat pracy poprzez wyposażanie Ośrodka np. w nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne itp., co przyczyni się do lepszego rozwoju dzieci i młodzieży korzystających z działań Ośrodka.